Betelling Fryske Meditaasje kursus

Fia de knop ‘Ofrekkenje’ kinst betelje en dan bist hielendal oanmelden!

Totaal: € -
`

Krijst net lyk in mail? Sjoch dan earst efkes yn’e spam en lit it my oars sa gau as mooglik witte!

Algemiene betingsten:

  • De priis foar 10 meditaasjes is 15,-
  • De earste meditaasje untfangst de earst folgjende moandei
  • Oan it einde fan de 2 wiken ûnfangst in mail mei in oersicht fan alle meditaasjes sadast se maklik werom lústerje kinst.
  • Do hâldst tagong ta de alle meditaasjes salang se bestean bliuwe.
  • Mei it beteljen giesto der akkoard mei dast de meditaasjes net dielst of trochstjoerst nei oaren.
  • It is mooglik dat de mails yn’e spam telâne komme. Asto net dalik in wolkomsmail krigest, sjoch dan dus efkes yn’e spam en akseptear myn mailadres.
  • Weromjefte net mooglik