Laos

Hier staan de verhalen over mijn tijd in Laos (jan-feb 2024)

  • Laos

    #Blog 7 – Laos, Muang Ngoi

    Yn de reis fan dit jier ha ik net elke wike in blog skreaun. Ik bin noch steeds wat sykjende yn hoe en wat. Dochs mis ik it sa no en dan ek wat. Dus miskien komme der no dochs…