‘Kennismeitsje mei meditaasje’

Dochst mei?

..

Bist nijsgjirrich wat meditaasje is en wat it mei dy dwan kin? Bist ta oan rêst yn’e holle, hast ynspiraasje nedig, wolst better sliepe of kinst wol wat help brûke om wat te ferwurkjen?

Dizze online kursus in in moaie gelegenheid om ris kennis te meitsjen mei meditaasje. Om dyn brein fiele te litten hoe it is om efkes stil te stean.

Dizze online kursus is in moaie kâns om ris yn’e kunde te kommen mei meditaasje. Om dyn brein fiele te litten hoe it is om efkes stil te stean.

It is foar my ien fan de grutste middels west om út depresje te kommen en my no sterker en gelokkiger as ea te fielen! (Hjir lêst der mear oer) Ik helje altyd út in meditaasje wat ik op dat momint nedig ha en ik kom tichter by myn ‘wiere sels’.

‘Meditaasje is simpel mar sá bysûnder! It kin dy wurklik alles jaan wast mar betinke kinst!’

Ik wol dy dêrom útnoegje om it ris te besykjen troch mei te dwaan oan dizze koarte kursus. Hiel leegdrempelich en simpel. Net dreech, wol effektyf! Twa wiken nim ik dy mei, it is mar 5-10 minuutsjes per dei! 10 mominten echt oandacht foar dysels!

Sels meditear ik sinds 4 jier dageliks en brûk hjirby allegear ferskeidene technyken. Technyken dy ik leard ha tidens myn ferbliuwen yn kleasters (Thailân), fan myn spirituele leararen dy ik op myn reis tsjin kaam, út boeken, fan myn therapeut destiids en eigen ervaring.

Ik jou dêrom graach myn kennis en kunde troch en hoopje mei dizze kursus elk in mooglikheid te bieden om yn oanrekking te kommen mei meditaasje of it júst wer op te pakken!

Ik bin dankber foar eltse persoan die ik hjirmei helpe kin. 😊Want ik leau dat we troch mear stil te stean en echt doarre te fielen, hiel wat burn-outs en sliepeleaze nachten foarkomme kinne en folle mear rêst en enerzjy kreëare kinne! Troch gewoan dizze momintsjes foar dysels yn te lassen.

Ik ha hearder sawol live as online meditaasjes mei meardere minsken dien. 1 op 1 of mei in groep. Mei dizze kursus kin ik meardere minsken tagelyk berikke en it is leechdrempelich om it ris te besykjen. Elk kin it dwaan op syn eigen tiid.

‘Ek in moaie kâns ast al wolris meditearst mar graach in FRYSKE meditaasje lústerst of gewoan in stok achter de doar brûke kinst!’

Ek nei de twa wiken hasto tagong ta alle meditaasjes om se noch sa faak ast wolst te werheljen fia de beveiligde links nei youtube.

Yldau: Fijne meditatie cursus waar je op een laagdrempelige manier kan ontdekken welke meditatie aspecten/vormen bij jou passen. Daarnaast is het ook fijn dat je elke dag een nieuwe krijgt, zo blijf je gemotiveerd.

Anoniem (man): rustgevend, laagdrempelig en effectief. Daarnaast leer je techniekjes die je later weer kunt gebruiken om tot rust te komen. Vooral als je veel in gedachten ben is dat zowel met of zonder het luisteren naar de meditaties handig om de gedachten los te laten.

Catharina: Petra heeft een hele fijne stem! En wat zo leuk is is dat ze ook wat dingen uitlegt over het hoe en wat van meditatie. Heel fijn om je dag mee te starten of af te sluiten

Efkes alles op in rijtsje:

Foar wa? Foar elk wa’t ynteressearre is. As’t noch nea mediteart hast of al wat erfaring hast. Man of frou, nuchter of sweverig, âld of jong (net geskikt foar hiele jonge bern (10-), wa wit komt der noch in berne ferzje yn’e takomst!)

Wat freegje ik hjir foar? Besykje dizze 10 meditaasjes foar 33,-. (en foar dit jild kinst de meditaasjes sa faak en sa lang belústerje ast wolst!)

Wat hâld it yn? Asto dy oanmeldst krijsto de kommende 2 wiken elke (wurk-)dei in meditaasje ta stjoerd. De earste wike binne it 5 meditaasjes foar oan it einde fan de dei, de twadde wike binne it 5 meditaasjes dy it geskikst binne foardast de dei begjinst. De meditaasjes binne koart, 5 – 10 minuten max. De 10 meditaasjes binne allegear ferskillend en der komme meardere ûnderwerpen nei foaren.

Bist nijsgjirrich mar komme der allegear gedachten?

Ik tink net dat ik it geduld der foar ha. Gjin soargen, ik help dy der trochhinne. Foar ast it wist binne de 10 minuten foarby!

Ik kin myn gedachten net stilsette. Dat hoegt ek net, ik help dy mei dy drokke gedachten om te gean.

Ik kin myn fuorten net sa best dûbbel fouwe: dat hoegt ek hielendal net

Is mediteare net wat sweverig foar in nuchtere Fries? nee hjer! Is ûntspanning en nei dysels lústerje sweverig?? Ik lit dy júst beide fuorten stevig op’e grun sette.

Ik ha hearder sawol live en online meditaasjes mei in soad minsken dien. Soms 1 op 1, soms mei in groepke. Mei dizze kursus sil ik mear minsken tagelyk berikke en is it leegdrempeliger om it ris te besykjen. Elk kin it dwaan op syn eigen tiid.

Ik leau dat meditaasje in hiele soad bijdrage kin yn ús wrâld. In stik rust, bliidens, fertrouwen, selsleafde en folop nije ideeën en motivaasje!

Ik jou dêrom graach myn kunde troch en hoopje mei dizze kursus elk in mooglikheid te bieden om yn oanrekking te kommen of om it júst wer op te pakken.

Ik bin tankber foar eltse persoan dy ik hjirmei helpe kin. Want ik leau dat we troch mear stil te stean en te fielen, hiel wat burn-outs en sliepeleaze nachten foarkomme kinne en folle mear rêst en enerzjy kreëere kinne! Troch gewoan dizze momintsjes foar dysels yn te lassen.

Gunsto dysels dizze koarte momintsjes? Skyt der net tsjin oan en meld dy oan!

Gean nei DIZZE LINK om in meditaasje te belústjeren en in idde te krijen hoe it klinke kin.

Of lústerje hjir in lyts stikje as foarbyld

In meditaasje foar it begjin fan’e dei: