Thailân 2e reis

Podcast wike 2 en in pear foto’s

One Comment

  • M Wijngaarden

    Ha ha! Ik tocht al, sa’n pompke hat Marten ek om benzine oer te heveljen….
    En it makket my net út hjer, ast it skriuwst as ferteltst. It is beide leuk.
    Sukses mei de beslissing fan dy skoalle. Is fansels wòl leuk!
    Groetnis fan Tjikke.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *